Advertenties

Huishoudelijk Reglement

 Algemene informatie en huishoudelijk

 reglement TiKiKo 

Zoals goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering van 12 december 2016

 

 

ALGEMEEN

 

 

 

                BESTUUR

 

 

 

1.   Het bestuur van de vereniging wordt samengesteld en gekozen volgens het bepaalde in artikel 10 van de Statuten van de vereniging.

 

2.   Behalve het uitvoeren van de taken van het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) zijn er binnen het bestuur ook bestuursleden verantwoordelijk voor bepaalde portefeuilles. Te weten:

 

a.   Ledenadministratie en decor

 

b.   PR en communicatie

 

c.    Beleid en Subsidie

 

d.   Activiteiten en hulpouders

 

e.   Grime en kleding

 

3.   Taken kunnen in het bestuur gecombineerd worden met uitzondering van het voorzitterschap en het penningmeesterschap.

 

4.   Bij het kiezen van bestuursleden kan afgesproken worden dat het nieuwe bestuur als een interim-bestuur zal optreden tot een vooraf bepaalde datum.

 

5.   Het bestuurslidmaatschap eindigt verder volgens het bepaalde in artikel 11 van de Statuten van de vereniging.

 

6.   Een en ander is zodanig geregeld dat van het dagelijks bestuur per kalenderjaar maximaal 2 bestuursleden tegelijk aftreden.

 

7.   Bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen bij hun aftreden.

 

8.   Een herverkiezing van een bestuurslid dient in een ALV plaats te vinden en kan dus niet stilzwijgend geformaliseerd worden.

 

9.   Aftredende bestuursleden dragen alle onder hun beheer berustende eigendommen van de vereniging onmiddellijk over aan het zittende bestuur.

 

10.               Indien een lid van het dagelijks bestuur uit eigen beweging tussentijds aftreedt is hij/zij verplicht de eventueel daaruit voortvloeiende extra administratie kosten voor de vereniging te vergoeden.

 

 

 

 

 

         VERGADERINGEN

 

 

 

1.   Het bestuur vergadert minimaal 1x per maand.

 

2.   Datum en tijdstip wordt minimaal een maand voorafgaand aan de vergadering vastgesteld. Oproep tot de bestuursvergaderingen aan de betrokken bestuursleden geschiedt door de voorzitter of secretaris, minimaal 3 dagen vóór het tijdstip van de vergadering, de dag van de vergadering niet meegerekend. De oproep vindt plaats via email.

 

3.   Om in een bestuursvergadering geldige besluiten te kunnen nemen dienen minimaal 3 bestuursleden, waarvan 2 van het dagelijkse bestuur, aanwezig te zijn.

 

4.   Voor zover niet anders in de Statuten of Huishoudelijk Reglement wordt bepaald, worden besluiten van de bestuursvergaderingen genomen met gewone meerderheid van stemmen.

 

5.   De agenda dient tegelijkertijd met de oproep voor de vergadering aan alle bestuursleden verstuurd te worden.

 

6.   Over zaken die niet op de agenda staan kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen, tenzij alle bestuursleden ter vergadering zijn of zich schriftelijk ten aanzien van dat punt geuit hebben.

 

7.   In spoedeisende gevallen of bij zaken van dagelijkse operationele aard kunnen ook buiten de bestuursvergadering om leden van het bestuur worden geraadpleegd en kunnen geldige besluiten worden genomen, mits elk van de leden zich schriftelijk of per email over het betreffende voorschrift in positieve of negatieve zin geuit heeft en er een benodigde meerderheid van stemmen is.

 

8.   De secretaris maakt van iedere bestuursvergadering de notulen en houdt van iedere bestuursvergadering een actie- en besluiten lijst bij en stuurt deze binnen 2 weken naar de overige bestuursleden.

 

 

 

 

 

                VOORZITTER

 

 

 

1.   De taak van de voorzitter omvat o.m. het leiden van de vergaderingen van het bestuur, evenals van de gewone en buitengewone algemene ledenvergaderingen.

 

Hij/zij heeft tevens de zorg voor het nakomen van de bepalingen van de Statuten, van het Huishoudelijk Reglement en van de besluiten van vergaderingen.

 

2.   De voorzitter dient de stuwende kracht te zijn en derhalve alle vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging bij te wonen.

 

In uiterste gevallen kan hij/zij deze taak delegeren aan een medebestuurslid.

 

3.   In geval van verhindering van de voorzitter wordt zijn taak waargenomen door de vicevoorzitter of secretaris. Indien deze ook verhinderd zijn gelden de bepalingen zoals beschreven in artikel 17 van de Statuten.

 

4.   Bij het realiseren van een grote productie zal de voorzitter automatisch namens de vereniging als lid in het stichtingsbestuur plaatsnemen.

 

5.   De voorzitter zal daar waar nodig als woordvoerder van het bestuur en de vereniging optreden. Bij verhindering zal de vicevoorzitter deze taak overnemen. Bij verhindering van beide zal één van de bestuursleden deze taak overnemen.

 

 

 

 

 

                SECRETARIS

 

 

 

1.   De taak van de secretaris omvat onder andere het verzorgen van de notulen van bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen, het voeren van de correspondentie van de vereniging, de zorg voor het archief van de vereniging, het vastleggen van alle gegevens die de organisatie van de vereniging raken en het beheren van ingekomen stukken.

 

2.   Uitgaande post wordt getekend namens ‘TiKiKo’.

 

3.   Ingeval van verhindering van de secretaris wordt zijn/haar taak waargenomen door een van de overige bestuursleden.

 

 

 

 

 

                PENNINGMEESTER

 

 

 

1.   De taak van de penningmeester omvat onder andere het uitvoeren van de bepalingen van artikel 14 van de Statuten, het opmaken van een begroting voor het komende boekjaar en alle overige financiële aangelegenheden van de vereniging, zoals facturering, innen van contributie, donaties, subsidie en sponsorgeld, opstellen jaarrekening, het afspreken en uitbetalen van vergoedingen (voor optredens) aan de dirigent en overige leden van de muzikale begeleiding en regelen van verzekeringen.

 

2.   Indien een overeenkomst financiële gevolgen voor TiKiKo met zich meebrengt of kan meebrengen dient de penningmeester zelf de overeenkomst te sluiten of schriftelijk dan wel via email expliciet toestemming tot het afsluiten hiervan te geven.

 

3.   De penningmeester is verplicht volgens het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de Statuten een zogeheten kascommissie voorafgaand aan de jaarlijkse ALV opening van zaken te geven.

 

4.   Indien er twijfels zijn over het functioneren van de penningmeester kan het bestuur en/of de ALV besluiten om een financiële onderzoekscommissie in te stellen die opening in alle financiële stukken dient te krijgen van de penningmeester.

 

5.   Ingeval de penningmeester tussentijds aftreedt, moet hij/zij een balans en resultatenrekening per die datum opstellen.

 

6.   Bij het realiseren van een grote productie zal de penningmeester automatisch namens de vereniging als lid in het stichtingsbestuur plaatsnemen.

 

7.   In geval van verhindering van de penningmeester wordt zijn/haar taak waargenomen door een van de overige bestuursleden.

 

 

 

 

 

DE VERENIGING

 

 

 

1.   Repetitielocatie: Basisschool De Boemerang, Rijperkerkstraat 2, 5035 BR, Tilburg.

 

2.   Samenstelling:

 

a.   Aspiranten: 6 t/m 9 jaar (max. 40 leden)

 

b.   Jeugd: 10 t/m 13 jaar (max. 40 leden)

 

c.    Jongeren: vanaf 14 jaar (max. 40 leden)

 

         In bepaalde gevallen kan hiervan worden afgeweken, omdat er ook rekening          wordt gehouden met de artistieke ontwikkeling (zang, dans en drama) van het kind. De Artistiek Leiding en bestuur nemen hierover in overleg een    beslissing.

 

3.   Repetitietijden:

 

a.   Aspiranten: maandag, 17.00 tot 17.50 uur

 

b.   Jeugd: maandag, 18.00 tot 19.00 uur

 

c.    Jongeren: maandag, 19.15 tot 20.30 uur

 

         In de aanloop naar een optreden, concert en/of productie wordt er extra      gerepeteerd. Dit zal via de website www.TiKiKo.nl kenbaar worden gemaakt.

 

4.   Contactadres: Secretariaat TiKiKo, Rooi Hartenpark 45, 5038 NL Tilburg.

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN

 

 

 

1.   De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (hierna te noemen ALV) wordt gehouden in maart.

 

2.   Verder kan het bestuur besluiten om een extra ALV in te lassen en kunnen de leden zelf conform artikel 15 lid 4 van de Statuten een ALV aanvragen.

 

3.   De uitnodiging met daarbij de agenda en eventueel van toepassing zijnde stukken worden minimaal 7 dagen voor de ALV per email aan alle leden gestuurd.

 

4.   Besluitvorming ALV:

 

a.   De procedure die kan leiden tot ontbinding van de vereniging wordt in de Statuten beschreven.

 

b.   Besluiten omtrent wijzigingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement en besluiten omtrent het lidmaatschap van de vereniging (toetreding, ontzegging) dienen met twee derde meerderheid te worden aangenomen.

 

c.    Dezelfde meerderheid is vereist voor het instellen van een onderzoek naar het functioneren van de penningmeester.

 

d.   Alle overige besluiten, die niet nader in de Statuten of Huishoudelijk Reglement zijn beschreven, worden met normale meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen aangenomen.

 

 

 

 

 

NIEUWE LEDEN

 

 

 

1.   Aanmelden kan via de website. Na ontvangst van een volledige en juiste inschrijving zal deze aan de wachtlijst worden toegevoegd.

 

2.   1x per jaar (juni, juli of augustus) zal er een evaluatie moment van de wachtlijst volgen waarbij er contact wordt opgenomen (email of telefoon) met de op de wachtlijst aanwezige aanmeldingen.

 

3.   Een uitnodiging per brief, telefoon en/of email voor een auditie ronde zal automatisch volgen.

 

4.   Tijdens de auditie wordt er een stemtest afgenomen en wordt expressie en inlevingsvermogen beoordeeld door middel van diverse spel-, bewegings- en dansoefeningen.

 

5.   Naar aanleiding van de auditie en op basis van leeftijd zal worden beoordeeld of hij/zij zal worden toegelaten en in welke groep hij/zij geplaatst zal worden.

 

6.   Naar aanleiding van de auditie heeft de Artistiek Leiding, in overleg met het bestuur, de mogelijkheid tot het afwijzen van toetreding TiKiKo. Er zal een uitleg c.q. advies m.b.t. vervolg worden gegeven.

 

7.   Bij aanvang van het lidmaatschap is men éénmalig € 10,00 verschuldigd.

 

8.   Een nieuw lid ontvangt bij aanvang een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

 

 

 

 

 

LEDEN

 

 

 

1.   Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Een seizoen is de periode van 01 augustus t/m 31 juli.

 

2.   De algemene communicatie verloopt via de website www.TiKiKo.nl. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. In voorkomende gevallen wordt er per email gecommuniceerd. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

3.   Een minderjarig lid kan worden vertegenwoordigd door één of beide ouder(s), verzorger(s) en/of voogd.

 

4.   Elk lid vertegenwoordigt één stem bij de Algemene Leden Vergadering.

 

5.   Als de Artistiek Leiding problemen constateert in de artistieke ontwikkeling (m.n. zang, dans en drama) van één van de leden, dan zal het bestuur hiervan op de hoogte worden gebracht.

 

6.   Het bestuur zal hierover in contact treden met de ouder(s), verzorger(s) en/of voogd van het betreffende lid.

 

7.   Bij eventuele geschillen beslist het bestuur.

 

 

 

 

 

DE DIRIGENT

 

 

 

1.   De dirigent heeft de muzikale leiding van de vereniging en heeft daartoe de volgende taken:

 

a.   Het leiden van de wekelijkse repetities, inclusief de zorg dat de repetities op tijd aanvangen en eindigen.

 

b.   De dirigent heeft vooral een belangrijke rol m.b.t. het uitbrengen van adviezen/ suggesties over nieuwe nummers; de dirigent zal daarbij altijd in overleg treden met het bestuur.

 

c.    De dirigent dient aanwezig te zijn bij optreden, concerten en/of productie.

 

d.   De dirigent dient zich tijdens optredens te houden aan de afgesproken nummers, hij heeft wel het recht om de volgorde van een playlist tijdens een optreden aan te passen aan de omstandigheden.

 

e.   Het uitvoeren van stemtesten en/of audities

 

f.     Het aandragen van een lijst van geschikte solisten.

 

g.   Het vaststellen van solisten per nummer.

 

h.   Dirigent en bestuur zien erop toe dat er voldoende roulatie van solisten is.

 

i.     Het in opdracht van het bestuur aanleveren van arrangementen.

 

2.   De dirigent is verplicht de jaarlijkse ALV in januari bij te wonen en indien daartoe uitgenodigd, bestuursvergaderingen of een gedeelte daarvan. De dirigent heeft geen stemrecht op deze vergaderingen.

 

 

 

 

 

AFSPRAKEN

 

 

 

1.   Men dient op tijd aanwezig te zijn bij de repetitie en bij het verzamelen voor een optreden, concert en/of productie.

 

2.   Bij aankomst bij een repetitie of locatie van verzamelen voor optreden, concert en/of productie, dient men zich altijd te melden bij één van de daarvoor aanwezige bestuursleden.

 

3.   Bij herhaaldelijk te laat komen kan de toegang tot de repetities, een optreden, concert en/of productie worden ontzegd.

 

4.   Mobiele telefoons dienen voor de repetitie te worden uitgezet. Alleen bij hoge uitzondering kan in overleg en met toestemming van de Artistiek Leiding hiervan worden afgeweken.

 

5.   Tijdens de repetitie kan er door ouder(s), verzorger(s), voogd contact worden opgenomen met het algemeen telefoonnummer, welke te vinden is op de website.

 

6.   Vragen kunnen tijdens de repetitie aan het aanwezige bestuurslid worden gesteld. Ook kan er contact worden opgenomen met het secretariaat middels email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , welke te vinden is op de website: www.TiKiKo.nl. Vragen kunnen in voorkomende gevallen worden behandeld tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

7.   Afmelding voor de repetitie dient plaats te vinden per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , welke te vinden is op de website: www.TiKiKo.nl. (menukeuze: Contact)

 

8.   Afmelding voor optreden, concert en/of productie kan alleen telefonisch bij secretariaat, telefoonnummer te vinden op de website. Men kan te allen tijde de voicemail inspreken.

 

9.   Bij afmelding in bijzondere omstandigheden, 15 minuten voor of tijdens de repetitie, kan er contact worden opgenomen met het aanwezige bestuurslid door middel van het algemeen telefoonnummer, welke te vinden is op de website.

 

10.               Wanneer door herhaalde afwezigheid van een lid bij repetities de Artistiek Leiding vindt dat de uitvoering van een optreden, concert en/of productie in gevaar komt, kan de Artistiek Leiding in overleg met het bestuur besluiten tot geen deelname.

 

11.               De generale repetitie, technische doorloop en werkweekenden, voorafgaand aan een optreden, concert en/of productie, dienen te allen tijde te worden bijgewoond. Bij het niet bijwonen van de generale repetitie, technische doorloop en/of werkweekenden, is deelname aan het optreden, concert en/of productie niet mogelijk. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen kan door het bestuur, in overleg met Artistiek Leiding, hiervan worden afgeweken.

 

12.               Ieder lid kan éénmalig de aanwezigheid bij repetities, optredens, concerten en /of producties voor langere tijd onderbreken(maximaal 6 maanden) met continuering van lidmaatschap. Verzoek hiervoor moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, door middel van een brief of email waarin verzoek en toelichting tot verzoek. De brief kan worden gestuurd naar Secretariaat TiKiKo, of per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

13.               Ouder(s), verzorger(s), voogd, familie en/of derden zijn verantwoordelijk voor het zelfstandig, dan wel onder begeleiding van ouder(s), verzorger(s), voogd en/of familie, brengen en ophalen van de leden bij (generale) repetitie, technische doorloop, werkweekend, optreden, concert en/of productie.

 

 

 

 

 

LOCATIE

 

 

 

1.   De repetitie- en wachtruimte dient te allen tijde na gebruik schoon en netjes te worden achtergelaten.

 

2.   Tijdens de repetitie dient er alleen gebruik te worden gemaakt van de repetitie- en wachtruimte. Niet van de schoolgangen en/of klaslokalen.

 

3.   Van de scheidingswand tussen repetitie- en wachtruimte mag de stand niet worden aangepast.

 

4.   De repetitieruimte is voor Artistiek Leiding en leden. Ouder(s), verzorger(s), voogd en/of derden mogen niet in de repetitieruimte aanwezig zijn tijdens de repetitie. Er kan door het bestuur en/of Artistiek Leiding een uitzondering worden gemaakt tijdens proeflessen.

 

5.   De wachtruimte is voor ouder(s), verzorger(s), voogd, familie en/of derden tijdens de repetitie.

 

6.   Kinderen, lid of geen-lid, mogen niet zonder ouder(s), verzorger(s) en/of voogd tijdens de repetitie in de wachtruimte verblijven.

 

7.   Tikiko aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal veroorzaakt in de repetitie- en wachtruimte of elders in het schoolgebouw.

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIE

 

 

 

1.   De contributie van de leden wordt conform artikel 9 van de Statuten door/tijdens de ALV vastgesteld voor het opvolgende jaar.

 

2.   De contributie periode loopt van augustus t/m juli.

 

3.   Verzoek tot betaling van de contributie wordt per mail verstuurd.

 

4.   Indien na 01 november geen betaling is ontvangen kan het bestuur beslissen het lid te royeren.

 

5.   Bij instroom vanaf 01 januari wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.

 

6.   Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd door het sturen van een brief aan het Secretariaat TiKiKo.

 

7.   Een opzegging dient vóór 31 juli in bezit te zijn van secretariaat.

 

8.   Wanneer een opzegging na 1 augustus wordt ontvangen, is het opzeggend lid de volledige contributie van het nieuwe contributiejaar verschuldigd.

 

9.   Bij opzegging vindt er geen restitutie plaats.

 

10.               Bij opzegging voor een productie, concert en/of optreden, zullen de door TiKiKo gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld: kleding, kostuums, attributen.

 

11.               Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten een lid (tijdelijk) van het betalen van contributie te ontheffen, bijv. wegens langdurige ziekte.

 

12.               In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen.

 

 

 

 

 

WEBSITE

 

 

 

1.   De vereniging heeft een website, www.TiKiKo.nl . Hier kan men alle informatie over de vereniging, zo ook het Huishoudelijk Reglement, vinden.

 

2.   Voor de vaste leden is er een ledengedeelte. Hier kunnen de leden op inloggen. In dit deel staan onder andere bladmuziek van het repertoire en muziekbestanden.

 

3.   Leden ontvangen vanuit het bestuur hun inloggegevens, waarmee toegang tot het ledengedeelte van de website is te verkrijgen.

 

4.   De inloggegevens worden periodiek gewijzigd, waarvan een bericht wordt gestuurd per email.

 

5.   Alle vragen met betrekking tot de website kunnen aan het bestuur worden gericht.

 

 

 

 

 

BLADMUZIEK, MUZIEKMAP, REPETITIE KLEDING

 

 

 

1.   Het beheer en beschikbaar stellen van bladmuziek en/of songteksten behoort tot de taak van het bestuur.

 

2.   Alle aangeboden bladmuziek en/of songteksten dienen de leden zelf van de website te downloaden en te printen.

 

3.   Leden ontvangen inlog gegevens per email, waarmee door leden kan worden ingelogd op de website voor het kunnen downloaden en printen van bladmuziek en/of songteksten.

 

4.   Ieder lid aanwezig bij de repetitie dient een map bij zich te hebben waarin de bladmuziek en/of de songteksten worden bewaard.

 

5.   Tijdens de repetitie wordt geacht dat ieder lid makkelijke kleding draagt waarin deze goed kan bewegen.

 

 

 

 

 

OVERIGE ZAKEN

 

 

 

1.   In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement of de Statuten van de vereniging niet voorziet, beslist het bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Komende evenementen

No current events.

Facebook

Verjaardagskalender

Vandaag jarig
Niemand
Binnenkort jarig
Tieke van Roy (23 aug)
Imane Otmani (15 sep)
Maud van Willigen (16 sep)
Babette den Dungen (29 sep)

Onlangs jarig
Milou van de Weijdeven (19 aug)
Demy Donders (7 aug)
Amy Honders (30 jul)
Jur Naaijkens (29 jul)